Wij zijn A&M Zorg

Een interculturele zorgaanbieder die ambulante begeleiding biedt aan migranten (gezinnen) in West Brabant

Wij hebben als doel het welzijn van minderjarige, jong volwassene en/of hun ouders te bevorderen, waardoor optimale integratie en participatie in de maatschappij mogelijk blijft of weer mogelijk wordt.

Onze visie

Opgroeien en opvoeden is voor ieder individu een groot avontuur

Maar als je gedwongen wordt je eigen land te ontvluchten en een nieuw bestaan op te bouwen in een land dat je zelf amper kent, dan kan dit nog eens extra lastig zijn.

Wij gaan uit van de kracht van de cliënt

Onze begeleiding sluit aan bij wat de cliënt al kan en is gericht op het vergroten van deze vaardigheden. Hierbij gaan wij uit van de opvallend grote veerkracht van de cliënt. Waarbij het van belang is dat zij deze behouden en waar mogelijk versterken.

De begeleiding is respectvol en met oog voor de individuele cliënt, al dan niet met zijn/haar familie en cultuur. Daarnaast zorgen we voor een integrale aanpak, geven we onze cliënten een centrale en actieve rol, praten we niet over maar met hen, investeren we van meet af aan in preventie en vroeg signalering van gezondheidsrisico’s en worden er goede afspraken gemaakt met ketenpartners.

Onze kernwaarden

Gelijkwaardigheid

Bij ons staat gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Iedereen verdiend dezelfde mogelijkheid om gelukkig te zijn. Wij geloven niet in voorkeursbehandelingen maar wel in gelijke kansen.

Verbondenheid

Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Zowel onze cliënten als hulpverleners worden graag gezien, gehoord en gewaardeerd. 

“Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen onze hulpverleners en de cliënten. Voor veel van onze cliënten is verbondenheid met een vaste hulpverlener van belang. Onze medewerkers gaan daarom in gesprek met cliënten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen. Wanneer zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners en ketenpartners. Verbinding zoeken met de omgeving is het sleutel woord, samen zijn we van waarde!

Passie

Stichting A&M Zorg is ontstaan uit passie. Passie voor de doelgroep, de passie om een goed draaiende organisatie te zijn en blijven en passie voor het vak als hulpverlener. Wij geloven dat passie besmettelijk is en stralen dit uit naar onze cliënten. Ons doel is om onze cliënten gepassioneerd hun toekomst tegemoet te laten gaan.

Grensverleggend

Stichting A&M Zorg staat voor uitvoering van optimale zorg. Om de best mogelijke zorg te bieden, moet je grensverleggend handelen. Door onze grenzen te verleggen blijven we nieuwsgierig, denken we in mogelijkheden en proberen we nieuwe dingen uit. We gaan voorbij aan vaste patronen, de gebaande paden en de bestaande kaders. Op deze manier streven wij dagelijks naar verbetering, groei en hogere kwaliteit. Grensverleggend staat ook als metafoor voor onze doelgroep. Zij zijn letterlijk verschillende landsgrenzen over gegaan om zich in Nederland te kunnen huisvesten. Op emotioneel vlak moeten zij vervolgens leren omgaan met sociale-, culturele- en taalverschillen tussen het land van herkomst en Nederland. 

A&M Zorg in beeld

In de aflevering van De nieuwe Economie, uitgezonden op RTLZ, had onze organisatie een item. Wij vinden het zelf erg geslaagd omdat het in een paar minuten beschrijft wat Stichting A&M Zorg doet. Veel kijkplezier!

Het ethisch kompas van onze organisatie

Door actief bij te dragen aan het draagvlak in de samenleving voor opvang, begeleiding en integratie van statushouders, nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Even voorstellen

We schrijven juli 2019. Nadat Marieke Hakkennes en Ad Kerstens veel ervaring op hadden gedaan binnen de jeugdzorg staken ze de koppen bij elkaar en maakten ze een plan. Zoals ieder plan startte dit op een A4tje tijdens een brainstormsessie. Op dit A4tje zag Stichting A&M Zorg voor het eerst het licht. Na dit gesprek is de samenwerking tussen Marieke en Ad alleen maar sterker geworden en samen met een sterk en betrouwbaar team van hulpverleners is Stichting A&M Zorg gestart met de begeleiding van migranten en migrantengezinnen. Na jullie kort meegenomen te hebben in onze opstart stellen wij ons graag even voor.

Marieke Hakkennes

Mede-oprichter

Marieke Hakkennes is een geboren manager. Orde scheppen in chaos en duidelijkheid creëren in haar omgeving zijn haar op het lijf geschreven. Marieke gaat door waar leiderschap skills en compassie elkaar ontmoeten. Na 16 jaar in de zorg waarvan een groot gedeelte als manager, ging ze de uitdaging aan en werd Stichting A&M Zorg opgericht. Het wegzetten van een organisatie die kwalitatief goede zorg levert is bij Marieke prioriteit nummer 1.

Ad Kerstens

Mede-oprichter

Ad Kerstens is op zorggebied een duizendpoot. Na 12 jaar op de vloer gewerkt te hebben en veel aspecten van de zorg te hebben gezien zag Ad dat het tijd werd om zijn ervaring te benutten en voor zichzelf te beginnen. De afgelopen jaren is Ad werkzaam geweest als begeleider voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en jongvolwassen statushouders. De verhalen rondom deze doelgroep grepen hem aan. Het vertrouwen winnen van deze vaak getraumatiseerde jonge mensen viel niet mee, maar de kleine stappen in dit proces voelden als grote winst. Deze visie probeert Ad dan ook mee te geven aan de medewerkers van Stichting A&M Zorg.