Wij begeleiden

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Lees verder

Jonge volwassen statushouders

Lees verder

Vluchtelingengezinnen

Lees verder

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)

AMV’ers zijn jongeren die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen. Velen van hen komen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea.

Deze jongeren ontvluchtten hun land zonder familie of ouders. AMV’ers met een verblijfsvergunning worden gehuisvest in gemeenten. Ze tellen mee voor de taakstelling van de gemeente. Omdat zij zonder ouders zijn, voorziet Nidos in de tijdelijke voogdij. De dagelijkse zorg wordt uitbesteed aan regionale jeugdzorginstellingen, waaronder A&M Zorg.

Voor veel AMV’ers die zonder hun ouders of familie opgroeien is het moeilijk om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. De vlucht kan voor de AMV’ers erg traumatisch zijn. Wanneer zij in Europa arriveren hebben zij een lange reis achter de rug vol ontberingen. Zij hebben geleerd te overleven, wat betekent dat zij niemand vertrouwen, stelen, liegen, vechten, vluchten en gunsten verkrijgen. Deze traumatische ervaringen zijn de belangrijkste voorspellers van posttraumatische stressklachten en internaliserende problematiek zoals psychosomatische klachten en angst.

Naast de reis die zij hebben afgelegd, vormen ook andere stressfactoren een risico voor het welzijn. Zo hebben zij onzekerheid over de toekomst, asielprocedure en gezinshereniging. Daarnaast moet deze doelgroep in een zeer korte tijd leren omgaan met sociale-, culturele- en taalverschillen tussen het land van herkomst en Nederland. Deze stressfactoren leiden tot klachten als stemmingsstoornissen, emotionele problemen en gedragsproblemen. Goede en intensieve begeleiding is dan ook erg belangrijk.

Jonge volwassen statushouders

Gemeenten hebben de taak om vergunninghouders te huisvesten middels een door het rijk opgelegde taakstelling. Onder deze groep vallen ook de ex AMV’ers. Bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd krijgen zij via de gemeente een woning toegewezen.

De mate van hun welzijn, psychosociale stabiliteit en gezondheid hangt af van het zo snel mogelijk kunnen oppakken van het normale leven met perspectief op behalen van een start kwalificatie, werk, opleiding of andere vormen van participatie. Andere elementen die een belangrijke rol spelen zijn het beschikken over voldoende sociale steun/netwerken, de nabijheid van familie en duidelijkheid omtrent verblijf.

In de begeleiding is zorg voor een integrale aanpak van groot belang, waarbij huisvesting, inburgering/integratie, wegwijs maken en versterken van veerkracht en gezondheid hand in hand gaan.

Vluchtelingen- gezinnen

Opvoeden in een nieuw land kost vluchtelingenouders soms veel moeite. De leefomstandigheden en gewoonten van het gezin verschillen in Nederland van het land van herkomst. De verwerking van schokkende ervaringen uit eigen land en onderweg tijdens de vlucht kost inspanning en is belastend. De inburgering in een voor hen onbekend land, met een onbekende taal en cultuur en de soms nog onzekere uitslag van de asielprocedure leidt tot stress.

Het bieden van ‘informele’ opvoedondersteuning kan daarom voor hen zeer waardevol zijn. Het biedt de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de Nederlandse samenleving waardoor ouders tijdig antwoord krijgen bij hun vragen over de opvoeding. Daarnaast vergroot opvoedondersteuning ook het sociale netwerk van de gezinnen. Dit is niet alleen één van de beschermende factoren voor opgroeiende kinderen, maar komt ook tegemoet aan de wens van vluchtelingen om met Nederlanders in contact te willen komen.

Verhalen van onze cliënten