A&M Zorg biedt ...

Ambulante begeleiding voor migranten (gezinnen) in West Brabant

A&M Zorg biedt ambulante begeleiding aan migranten (gezinnen) die in West Brabant al woonachtig zijn of die zelfstandig gaan wonen, maar (nog) niet volledig zelfredzaam zijn. Zij hebben nog niet alle kennis en vaardigheden in huis om goed voor zichzelf te kunnen zorgen en (sociale) situaties op waarde te kunnen inschatten. 

Mede door het feit dat ze de Nederlandse cultuur met de geschreven en ongeschreven regels nog onvoldoende kennen en begrijpen en door het ontbreken van een stabiel sociaal netwerk die hen voldoende kan begeleiden en, indien nodig, kan beschermen. Bovendien lopen zij extra risico op het gebied van geestelijke gezondheid als gevolg van rouw, trauma en migratiestress.

"De ambulante begeleiding is erop gericht dat de cliënt volledige regie neemt over zijn eigen leven. Onze zorg sluit aan bij wat de cliënt al kan en is gericht op het vergroten van deze vaardigheden."

Onze ambulant begeleiders

A&M Zorg werkt met ervaren krachten, die veelvuldig kennis hebben van de doelgroep. De basishouding van de begeleiding is respectvol en met oog voor de individuele cliënt, al dan niet met zijn/haar familie en cultuur. Daarnaast zorgen we voor een integrale aanpak, geven we onze cliënten een centrale en actieve rol, praten we niet over maar met hen, investeren we van meet af aan in preventie en vroeg signalering van gezondheidsrisico’s en worden er goede afspraken gemaakt met ketenpartners over ieders rol.

Wij begeleiden

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Jonge volwassen statushouders

Vluchtelingengezinnen


Een goed contact met de cliënt is de basis voor goede begeleiding. Dit doen we door de behoeften van de cliënt te begrijpen en in het bieden van onze zorg hierbij aan te sluiten. In de praktijk betekend dit dat onze hulpverleners naast belangstelling ook kennis hebben van de normen en waarden die in de verschillende culturen (wij-cultuur) belangrijk zijn.

Ze zijn zich bewust van de eigen socialisatie en de invloed van de culturele achtergrond van de cliënt en bekend met de waarden en normen die hieruit voortvloeien. Onze hulpverleners zijn tevens in staat deze normen en waarden te relativeren en in te zetten in de begeleiding wanneer dit passend is. Door cultureel sensitief te werken, kunnen onze hulpverleners eerder en beter anticiperen en inspelen op vragen en behoeftes van onze cliënten.

Culturele achtergrond en taal mogen nooit reden zijn om niet effectief te kunnen begeleiden, diagnosticeren, behandelen of ondersteunen.


Onze cliënten zijn meestal zelfstandig naar Nederland gereisd. Die vlucht heeft zowel fysiek als emotioneel veel van hen gevraagd en om dat goed te doorstaan beschikken onze cliënten vaak over een grote dosis veerkracht en vaardigheden.

Om goed aan te sluiten bij de mogelijkheden en de wensen van de cliënt, is het van belang dat onze hulpverleners onderzoeken waar de cliënt goed in was en is. Dit doen we door vragen te stellen over zijn of haar leven in het land van herkomst. Onze hulpverleners borduren voort op de vaardigheden die een client bezit en de verwachtingen en wensen die hij en zijn familie hebben. Het benoemen van wat de client al kan, is belangrijk en geeft de client vertrouwen in zichzelf en zijn vaardigheden. Hierbij maken wij als uitgangspunt gebruik van het veerkrachtmodel.


Onze cliënten zijn naast veerkrachtig ook kwetsbaar. Zij zijn vaak zonder hun volledige familie en na een lange vlucht zonder begeleiding in Nederland gekomen. Voor een cliënt is het allerbelangrijkste dat hij of zij zich begrepen en gesteund voelt door de mensen die hem of haar begeleiden. De presentiebenadering is een leefwereldbenadering, die beschrijft wat ten grondslag ligt aan het maken van echt contact. De vragen en de behoeften van de cliënt zijn het uitgangspunt van onze begeleiding. De ontmoeting, de dialoog en de nabijheid zijn essentieel voor deze benadering. Relatieopbouw staat hierin centraal. Dit doen wij door samen dingen te ondernemen, oog te hebben voor de sterke kanten, aandacht te hebben voor de beleving en het levensverhaal van de cliënt en aan te sluiten bij de wensen en het tempo van de cliënt. Op deze manier bouwen de hulpverleners een contact op waarin de cliënt de hulpverlener steeds meer kan gaan vertrouwen. Onze cliënten hebben veelal veel meegemaakt en zijn vaak volwassenen tegengekomen waarop zij niet konden vertrouwen. Het is dan ook voorstelbaar dat het opbouwen van vertrouwen tijd kost.